wzory dyplomów za wyniki w pracy

Syn Człowieczy

Temat: Negatywna ocena stacji kontroli pojazdów
Słuchaj, niech mi pokażą wzory dokumentów które powinna posiadać stacja diagnostyczne i na drugi dzień mogę iść na kontrolę. Nie chodzi mi o to że każdy potrafi dodać 2+2... tylko żeby podawać wynik że jest to 4 trzeba do takiej kontroli mieć na to dyplomy, szkolenia, staż pracy, etc. I mimo że 40 osób na jedno miejsce było nikogo nie przyjmowali bo...
Źródło: mb201-124.eu/viewtopic.php?t=9129Temat: rejestracja lekarza
Witam, aby przeprowadzić rejestrację lekarzy należy wypełnić formularz i dołączyć zdjęcie oraz : - Kserokopia paszportu (należy udać się do notariusza, który potwierdzi notarialnie kopie) - Dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ... Rady Europy (art. 23 Dyrektywy Rady Europy 93/16/EWG) - Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej o prawidłowym przebiegu pracy zawodowej i niekaralności ( nie starsze niż 3 miesiące) ang. certificate of good standing - Zaświadczenie o zmianie nazwiska ( n.p odpis aktu małżeństwa ) jeżeli zmiana taka nastąpiła po uzyskaniu dyplomu - Zaświadczenie o pozytywnym wyniku Państwowego Egzaminy Lekarskiego (LEP) ang. National Medical ... stopnia Koszt zaświadczeń wydawanych np. przez Wrocławska Izbę Lekarską to 50 PLN, czas oczekiwania na zaświadczenia do 2 tygodni Przesyłam także link do strony z wzorami zaświadczeń dla lekarzy, w związku z wyjazdem do krajów UE, oraz wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-stomatologicznych: http://www.nil.org.pl/xml/nil/tematy/ouk/wzory Pozdrawiam Darek
Źródło: polishdoctors.ie/forum/viewtopic.php?t=81


Temat: wzory podań - stypendia, reaktywacja, urlop, itp.
" />Regulaminy REGULAMIN STUDIÓW_2009-10.doc Z- nr 58_2003- Regulamin Kół Naukowych.doc Regulamin studenckich praktyk zawodowych_2008_2009.doc osoby odp. za praktyki- zarz nr 58_2008.doc 2010_ 3 - regulamin pracy starosty.doc 2010_12 zmiany do Reg odpłatności za studia i inne formy kształcenia w WSIiZ.doc 2010_16 - Reg zajęć prakt ZP_PF_ 09_10_Rymanów.doc 2010_09 -Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie.doc Wzory podań Podania do Dziekana AWANS.doc IOS.doc IPPS.doc JEDNO CZESNE DWA DYPLOMY.doc POWTARZANIE.doc PRZESUNIĘCIE OBRONY.doc REAKTYWACJA.doc URLOP.doc USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI.doc WPIS WARUNKOWY.doc ZAŚW, DYPLOM, SUPLEMENT W JO.doc ZMIANA KIERUNKU_ FORMY_SPECJALNOŚCI.doc ZMIANA TERMINU SESJI EGZAMINACYJNEJ.doc Podania do Kanclerza ... przyznanie stypendium naukowego WSIiZ (tylko dla obcokrajowców).doc Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, mieszkaniowego i na wyżywienie.doc Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.doc Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.do Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie.doc System Bezpłatnych Miejsc (dla pierwszego roku) SBM_wniosek na sem. letni.doc SBM_zasady przyznawania.doc Informacja o kredytach studenckich LIST_REKTORA_W_SPRAWIE_STYPENDIUM.DOC
Źródło: forum-wsiz.pl/viewtopic.php?t=511


Temat: Gimnazjum otrzymało imię Janusza Kuliga
stanie się wzorem do naśladowania". Uroczystość odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej, w której wystawiono licznie zgromadzone puchary i dyplomy Janusza Kuliga, wywalczone przez niego na rajdowych trasach. Był On wielokrotnym ... znakomity przed laty kierowca rajdowy Sobiesław Zasada. Dodał także: "Janusz odnosił duże sukcesy, ale to nie był tylko łut szczęścia. To był efekt przede wszystkim jego ciężkiej pracy, a także wytrwałości oraz odwagi. To dobry wzór do naśladowania dla młodzieży". Patrona gimnazjum w Łapanowie wybrała młodzież szkolna, rodzice oraz nauczyciele gimnazjum w tajnym głosowaniu. Oprócz Janusza Kuliga kandydatami na patrona szkoły byli również królowa Jadwiga oraz Wincenty Witos. W głosowaniu zdecydowanie zwyciężył nieodżałowany Janusz Kulig. Rada Gminy uszanowała wyniki wyborów i w formie uchwały nadała szkole imię tego znakomitego kierowcy rajdowego. Podczas uroczystości...
Źródło: beta.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=69529


Temat: Praca w urzędzie miasta
korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, nie był(a) skazany(a) prawomocnie za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia, wykształcenie: wykształcenie wyższe, co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach ... Cechy psychospołeczne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, życzliwość i uprzejmość w kontaktach z ludźmi 4. Cechy niepożądane: wykonywanie zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które są wykonywane w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 5. Podstawowe zadania przedmiotowe: 1/ przygotowywanie wniosków o fundusze unijne w zakresie tzw. projektów „miękkich” 2/ praca ... finansowych oraz związanych z realizacją zadań 5/ informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł 6/ współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim, administracją rządową w zakresie pozyskiwania środków Praca wykonywana będzie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku samodzielnym Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 w Tomaszowie Lubelskim. Wymagane dokumenty: 1/ życiorys 2/ list motywacyjny kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy na stanowisku 4/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w tym m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych 6/ kserokopia książeczki wojskowej 7/ kserokopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego 8/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożony w oryginale (według wzoru określonego załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U. Nr 125, ... które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.tomaszow-lubelski.bip.mbnet.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta ... zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U....
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=19834


Temat: Newsy 2007
roku przyciąga do siebie najlepszych naukowców z całego świata, oferując im bardzo dobre warunki pracy nad nowymi technologiami. Ogromna liczba innowacji powstających w MIT stosowana jest następnie w przemyśle. W radzie MIT obok naukowców zasiadają również przedstawiciele biznesu. - To oni głównie decydują o kierunkach badań i prac rozwojowych na uczelni. Oceniają, co będzie miało praktyczne przełożenie, co znajdzie realne zastosowanie. Tam ... alternatywą dla MIT. Rzeczywistość Jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy od przemówienia przewodniczącego Komisji Europejskiej i coraz bardziej zaawansowanych prac nad projektem EIT w poszczególnych komisjach Komisji Europejskiej, już można zauważyć, że Europejski Instytut Technologiczny będzie miał niewiele wspólnego z Massachusetts Institute of Technology. 26 września - po ponad dwóch latach pracy nad przyszłym kształtem i funkcjonowaniem EIT - Parlament Europejski prawie ... i decentralizacją sam instytut nie będzie mógł przyznawać żadnych stopni naukowych i dyplomów. Co nam da EIT Czy w takim razie warto jest nadal walczyć o główną siedzibę EIT, który zamiast ... dofinansowania. Trzeci najważniejszy powód to przepływ wiedzy i innowacji. Każda Wspólnota Wiedzy i Innowacji ma ze sobą współpracować, czasem również wspólnie prowadzić prace badawcze. Wrocław zyskałby ogromnie. Dzięki wymianie wrocławscy profesorowie, ale także młodzi wrocławscy doktoranci, mieliby ogromną szansę na naukę i współpracę z noblistami i innymi pracownikami naukowymi prestiżowych europejskich uczelni. GAZETA WYBORCZA Wrocław
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=60